Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)

Yêu thích

Loài Người Trong Tương Lai: Trí Tuệ Nhân Tạo (Tập 1)

Thời gian chiếu: 11:50 23/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được phát triển với tốc độ chóng mặt. Nhưng trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới của chúng ta ra sao? Và chúng ta đã sẵn sàng đón nhận những thay đổi này chưa?