Nhạc Hoa
Nhạc Hoa (1942 - 2018), ông sinh tại Thượng Hải nhưng lập nghiệp và thành danh ở Hồng Kông, được coi là biểu tượng màn ảnh Hồng Kông những năm 1960, 1970. Ông khởi nghiệp vào năm 1963 nhờ phim Vạn Hoa Nghênh Xuân.