Alan Ruck
Ruck sinh ra ở Cleveland, bang Ohio. Ông học trường Phổ thông trung học Parma ở Parma, Ohio, và tốt nghiệp trường đại học Illinois với bằng Cử nhân ngành Kịch vào năm 1979.